doc. dr. sc. Marko Dražen Mimica, prim. dr. med.

gyn

rođen je u Splitu 1960. godine.
Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisao je 1979. godine Medicinski fakultet u Zagrebu kao prva generacija Medicinskog studija u Splitu, na kojem je i diplomirao 1985. godine.
Nakon završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita radi kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Split.
Od 1988. godine zaposlen je u Klinici za ženske bolesti kao znanstveni novak, a zatim kao specijalizant ginekologije i opstetricije.
Specijalistički ispit položio je 1996. godine. Od tada pa do 2006 godine radi kao specijalist na Odjelu za ginekološku endokrinologiju i fertilitet Klinike za ženske bolesti i porode KB Split.
2 006. godine preuzima vođenje Ginekološke poliklinike "Gynenova" s kojom je i ranije surađivao.

Dr Mimica završio je poslijediplomski studij iz Opće kliničke patofiziologije na Medicinskom fakultetu u Rijeci i 1996. godine obranio magistarski rad s temom "Procjena ugroženosti ploda mjerenjem fetalnog moždanog protoka krvi".
2010. god. dr Marko Mimica je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Ki-67, p16INK4a i DNA ploidija u cervikalnim prekanceroznim lezijama - usporedba s histološkim nalazom i HPV statusom".
Usavršavao se iz područja ultrazvučne dijagnostike, ginekološke endokrinologije i steriliteta te minimalno invazivne (endoskopske) kirurgije u Zagrebu, Austriji i Njemačkoj.
Subspecijalist je iz uže specijalnosti humane reprodukcije. Docent je i predavač na Medicinskom fakultetu i Odjelu zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.

Do sada je objavio više od 25 znanstvenih i stručnih radova te poglavlja u knjigama. Redovito sudjeluje u radu stručnih skupova kao pozvani predavač.
Od 1999. godine stalno je uvršten u publikacije "Who's Who in the World" i "Who's Who in Medicine and Healthcare".